El podem assessorar en un ampli ventall d’especialitats:

DRET CIVIL

Família: inclou divorcis, extincions de parelles de fet, guarda i custòdia de menors, execucions per impagaments de pensions d’aliments i despeses extraordinàries, incapacitacions civils i nomenament de tutors o curadors, inventaris anuals de tutelats, determinació de la filiació, …

Herències: assessorament alhora de fer testament o qualsevol altre document d’últimes voluntats, tramitació d’una herència, reclamació de llegítima i/o de llegats, …

Immobiliari: assessorament a la compra/venta i estudi jurídic de la finca; redacció de contractes d’arres i de compra-venta; extinció de censos, de servituds, o condicions resolutòries; continuïtat de la titularitat registral; usucapió; disconformitats entre registre i cadastre; localització de finques; agregacions i segregacions de finques, …

Arrendaments: desnonaments per manca de pagament de lloguers i subministres i per finalització de contracte de lloguer, desnonaments per precari, redacció de contractes d’arrendament, resolucions de contracte per necessitat de l’habitatge llogat, …

Reclamacions de quantitat: reclamacions de factures impagades, de quotes de comunitats de propietaris, de deutes i de qualsevol import pendent de pagament. Redacció de reconeixements de deutes.

Entitats bancàries: execucions hipotecàries i clàusules abusives, morositat, renegociació de deutes, dació de finques, …

Responsabilitat civil: accidents de circulació, negligències mèdiques, caigudes a la via pública, incompliment de contractes, …

Assessorament i tramitació de temes civils genèrics

 

DRET LABORAL o SOCIAL

Acomiadaments, extincions de contractes laborals i sancions: assessorament i redacció de cartes d’acomiadament i de sancions, negociació i impugnació de cartes d’acomiadament i de sancions, actes de conciliació laboral, extinció de contractes laborals per manca de pagament del sou, …

Reclamacions de quantitat: de sous, d’incapacitat temporal a càrrec de l’empresa, de pagues extraordinàries, d’indemnitzacions per acomiadaments i de responsabilitat civil, …

Seguretat Social: sol·licituds i tramitació de pensions de jubilació i pensions d’incapacitat permanent parcial, total, absoluta o gran incapacitat; reclamació de prestacions d’incapacitat temporal (baixa mèdica); impugnacions d’altes mèdiques, determinacions de contingència, …

Accidents de treball: indemnitzacions, sancions, recàrrecs i prestacions derivades d’un accident de treball.

Assessorament i tramitació de temes laborals genèrics