He de fer testament (II)? El problema de l’usdefruit

Si un difunt no ha fet testament i deixa fills i cònjuge, els fills seran els hereus a parts iguals i el cònjuge serà usufructuari de tots els béns de l’herència. I tots vol dir tots: béns immobles, mobiliari, comptes corrents, vehicles, joies, etc.

Els fills passen a ser els propietaris dels béns, però l’ús o lloguers dels béns i els interessos dels productes financers (comptes corrents, estalvi a termini, fons d’inversió,…) són del cònjuge del difunt, i els fills no en poden disposar o vendre sense el consentiment del cònjuge del difunt. Aquesta situació genera molts conflictes i, més encara, si el cònjuge del difunt no és el progenitor de tots o d’algun dels fills.

És del tot desaconsellable un usdefruit de tots els béns, especialment un usdefruit sobre els comptes corrents, sobre els vehicles, o sobre qualsevol bé amb caducitat. Per això, és aconsellable fer un testament fixant quins béns es deixen en plena propietat als fills, quins en plena propietat al cònjuge, i quins amb usdefruit al cònjuge i propietat als fills.

Encara que només es tingui mitja casa o poc patrimoni, cal fer testament per evitar problemes entre els familiars. Un bon assessorament és important.