Són dos conceptes totalment diferents i un no implica l’altre.

La incapacitat civil, com ja vam definir en el primer post sobre la incapacitació, es refereix a la impossibilitat o dificultat de raonament i decisió sobre un mateix i sobre el propi patrimoni que seria la tutela, o només sobre el patrimoni que seria la curatela. Una tutela seria per a persones amb trastorns de la personalitat o Alzheimer, per exemple, i una curatela sobre una persona amb ludopatia per exemple.

La incapacitat laboral, com ve indica el seu nom, es refereix a la impossibilitat de realitzar un treball, té diferents graus, i es valora sempre en relació al lloc de treball que un venia realitzant. La incapacitat laboral pot ser temporal o permanent. La temporal es dóna quan una persona està de baixa mèdica i no pot treballar fins que et donen l’alta mèdica. La permanent és quan el quadre mèdic que presenta el treballador li impedeix treballar per sempre més en la seva feina amb diferents graus parcial, total o absoluta.

La incapacitat laboral únicament es pot determinar en persones que estiguin treballant o en situacions assimilades com constar com a demandant de treball a l’INEM i, que a més compleixi uns requisits d’anys cotitzats. La incapacitat civil no precisa de cap requisit.

La incapacitat civil només es pot reconèixer judicialment amb la intervenció d’un Jutge i un Fiscal i implica necessàriament la designació d’un tutor o curador, que anualment ha de presentar els comptes (ingressos i despeses) al Jutjat i respon per la gestió que fa del patrimoni del seu tutelat.

La incapacitat laboral la reconeix la Seguretat Social, o bé el Jutjat Social si la Seguretat Social la desestimada. No precisa de nomenament o designació de cap altre persona.

En resum, les dues actuen quan hi ha una manca de capacitat, però una és sobre la vida i patrimoni de les persones, i l’altra sobre la possibilitat de treballar.