Hi ha moltes parelles que viuen juntes, però per diferents motius (sentimentals del poble de naixement, per escolarització dels fills,…), estan empadronats en domicilis i, fins i tot, en poblacions diferents.

La defunció d’un dels dos progenitors pot comportar la pèrdua de drets econòmics que tindria l’altre pel fet de no conviure junts sobre el paper, per molt que a la realitat sí que convivien junts.

En quan a prestacions econòmiques: Per tenir dret a la pensió de viduïtat ha d’existir convivència entre els dos membres de la parella. Aquesta convivència s’acredita, entre altres mitjans, pel certificat d’empadronament on consti que les dues persones vivien juntes en el mateix domicili. Si els dos membres de la parella estan empadronats en domicilis diferents, no es tindrà el certificat d’empadronament, perdent un mitjà de prova reconegut per l’administració, i s’haurà de recórrer a altres proves més feixugues i no validades per l’administració. I no s’ha de pensar que per existir un certificat de matrimoni ja es presumeix la convivència, perquè s’ha donat el cas que en cònjuges s’ha considerat que existia una separació de fet pel fet de conviure junts i s’ha denegat la prestació de viduïtat.

En quan a drets hereditaris:En el dret català, les parelles de fet tenen dret en l’herència de l’altre membre de la parella si mor sense testament. I per ser considerada parella de fet, s’ha d’acreditar la convivència, entre altres requisits. El mitjà més efectiu per acreditar la convivència entre els membres de la parella és el certificat d’empadronament. Si no s’acredita la convivència es perd el dret a l’herència.

Aquesta última qüestió es pot salvar fent un testament en favor de la parella de fet, però, si no s’acredita la convivència entre el difunt i l’hereu, no es podrà gaudir de les bonificacions en l’impost de successions.

En quan a la declaració de la renda: La desgravació de la hipoteca de l’habitatge habitual requereix que es visqui en l’habitatge. L’Agència Tributària ha enviat liquidacions provisionals a contribuents no acceptant la desgravació pel fet de no estar empadronats en el domicili. El que obliga a buscar altres mitjans per acreditar que tota la família viu en el domicili habitual.

Estar empadronat a casa els pares, o en algun altre domicili diferent al que realment un viu, només pot portar problemes en el futur. Tothom ha d’estar empadronat en el domicili que realment viu.