La llegítima és la quarta part de l’herència del difunt que obligatòriament han de rebre determinades persones, tal i com dèiem en l’article “Què és la llegítima“, i on també explicàvem qui tenia dret a la llegítima.

Però quins béns es tenen en compte per calcular la llegítima? Moltes persones pensen que només es tenen en compte els béns que tenia el difunt en el moment de morir, i no és així.

La llegítima es calcula en base al resultat de sumar:

1.- El valor dels béns que tenia el difunt en el moment de la seva mort, menys els deutes que tingués, i menys les despeses derivades de la última malaltia i les despeses de l’enterrament.

2.- El valor dels béns que el difunt hagi donat o transmès de forma gratuïta en els últims deu anys.

3.- El valor dels béns que hagi donat en concepte de llegítima, amb independència del moment que ho hagi fet.

El valor d’aquests béns donats serà el valor que tingués aquest bé en el moment de la defunció.

Exemple: En Josep dóna un habitatge al seu fill Quim valorat en 100.000,00 euros. Cinc anys després, en Josep mor deixant dos fills, en Quim i la Júlia, i només tenia com a béns 5.000,00 euros en el compte corrent i un deute de 2.000,00 euros d’un préstec personal. El pis donat a en Quim té un valor de 105.000,00 euros en el moment de la defunció.

Per a calcular la llegítima s’han de fer les següents operacions:

1.- Dels 5.000,00 euros s’han de restar el 2.000,00 euros de deute, i quedaria un valor de 3.000,00 euros dels béns existents en el moment de la defunció.

2.- S’hi ha de sumar el valor de l’habitatge donat, però el valor que té en el moment de la defunció, els 105.000,00 euros.

Llegítima= 3.000,00 + 105.000,00= 108.000,00:4= 27.000,00 euros

Com que són dos germans, a cada germà li toca 13.500,00 euros (=27.000,00/2).

Si no s’hagués sumat l’habitatge, a cada germà li hagués pertocat de llegítima 375,00 euros (=3.000,00/4/2).