CONEIXES LES TRES PARTS IMPORTANTS DE LA NÒMINA I PER QUÈ SERVEIXEN? (I)

Una nòmina té tres parts molts importants: DADES DE LA RELACIÓ LABORAL, DADES ECONÒMIQUES I DADES DE COTITZACIÓ.

En les dades de la relació laboral, a part de les dades de l’empresa i del treballador, hi consta el número d’afiliació a la seguretat social, l’antiguitat i la categoria. Són dades de gran rellevància.

És bàsic que el número d’afiliació a la seguretat social sigui el nostre i no hi hagi cap error, perquè les cotitzacions que serviran per una baixa mèdica, una invalidesa o una pensió de viduïtat, una prestació d’atur, … queden vinculades a aquest número. Si hi ha un error en el número d’afiliació a la seguretat social, pots tenir problemes alhora de cobrar alguna de les prestacions indicades.

És bàsic que l’antiguitat correspongui amb la data inicial del primer contracte amb l’empresa que es treballa. Sol ser habitual que s’encadenin contractes de treball en una mateixa empresa, a vegades, amb un o dos dies sense contracte al mig, i a la nòmina s’hi fa constar l’antiguitat de l’últim contracte i no la real del primer contracte. En cas d’acomiadament, la indemnització es calcula en funció de l’antiguitat. Si l’antiguitat no és la real, la indemnització serà inferior a la que et correspondria. Es podrà reclamar la diferència, però per la via judicial.

És bàsic que la categoria laboral també correspongui exactament amb les funcions que es fan a l’empresa. En cas d’una invalidesa, es valora si el treballador pot fer les funcions essencials de la seva activitat laboral. Si la categoria laboral no és la correcta i es fan unes funcions que no pot realitzar amb les seqüeles que tingui, però que no corresponen amb la categoria que consta en la nòmina, poden no donar-te la invalidesa, tot i que no puguis fer la feina que estaves duent a terme.

Número d’afiliació, antiguitat i categoria, reviseu-los.

Categories: Laboral