La defunció d’un familiar comporta una situació emocional complicada que moltes vegades, a més, es veu agreujada pel fet del desconeixement de la paperassa i de la tramitació que s’ha de fer.

Tranquils! Fins que no passin quinze dies de la defunció no podem fer res.

En aquests primers quinze dies només es pot tramitar el certificat de defunció, però això ja ho fa la funerària.

Passats els quinze dies s’ha de demanar el certificat d’últimes voluntats i el certificat d’assegurances, tant si sabem que s’ha fet testament, com si no ho sabem, com si no se n’ha fet. Normalment aquest tràmit el fan les companyies amb les que el difunt tenia assegurat la cobertura d’enterrament, i sinó ho pot tramitar un professional com l’advocat.

Quan es reben aquests certificats, si hi consta un testament, s’ha d’anar a la Notaria a demanar còpia del testament; i si no es va fer testament s’ha de tramitar la declaració d’hereus (acta notarial on s’acredita quins són els familiars més propers que tenen dret a l’herència: cònjuge i fills normalment).

En el certificat d’assegurances hi constaran les assegurances que tingués el difunt i s’ha de comprovar si es pot cobrar alguna indemnització.

Amb aquesta documentació ja es pot preparar l’herència i es necessitarà escriptures i rebuts de l’IBI dels immobles, documentació dels vehicles,  certificats dels saldos bancaris, i qualsevol document relacionat amb els béns que constin en el testament i amb els deutes que tingués el difunt.

Amb tota la documentació s’ha de tramitar l’acceptació de l’herència.

Tot i que a vegades veient el testament es pensa que l’acceptació no té cap complicació, és aconsellable un bon assessorament per evitar problemes fiscals en el futur, problemes familiars per no haver fet el millor repartiment de l’herència, o per cobrar realment totes les assegurances o drets que tingués el difunt.